weborg.no      deltager.no      spoortz.no
    

Vilkår for bruk

  1. Aksept

Følgende vilkår gjelder all bruk av Spoortz AS sin crowdfunding-tjeneste/folkefinansieringstjeneste (heretter Tjenesten) levert av nettstedet klubbdonasjon.no og eventuelle tilhørende/underliggende tjenester. Vilkårene gjelder for enhver bruker av Tjenesten (heretter Bruker), inkludert, men ikke begrenset til tilhengere, investorer, lesere, prosjekteiere og andre bidragsytere. Ved å ta i bruk Tjenesten aksepterer Bruker vilkårene for bruk av Tjenesten. Bruker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med vilkårene før den tar i bruk Tjenesten.

Spoortz AS plikter å til enhver tid gi Bruker tilgang til den nyeste utgave av vilkårene for bruk av Tjenesten. Spoortz AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk av Tjenesten uten forvarsel eller annen melding. En Bruker som har begynt å bruke Tjenesten under en tidligere utgave av tjenestevilkårene ansees å akseptere en nyere utgave av tjenestevilkårene ved sine fortsatte bruk av Tjenesten. Om en Bruker ikke aksepterer de endrede vilkår for bruk av Tjenesten, må denne opphøre sin bruk av Tjenesten.

Ved å godta og overholde vilkårene for bruk av Tjenesten, har Bruker ervervet en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar begrenset lisens til å benytte Tjenesten. Spoortz AS forbeholder seg den upåklagelige rett til å avgjøre om en Bruker har overholdt vilkårene for bruk av Tjenesten. Spoortz AS forbeholder seg også retten til når som helst, etter selskapets eget skjønn, å inndra slik lisens og terminere Brukers lisens til å benytte Tjenesten. Spoortz AS forbeholder seg retten til å avstå fra offentliggjøring eller lansering av et prosjekt, etter selskapets eget skjønn.

Mindreårig Bruker må ha skriftlig samtykke fra forelder eller formynder før Tjenesten tas i bruk.

Merker som vises på Spoortz AS sine nettsider inkluderer, men er ikke begrenset til «Spoortz AS», og dets respektive logoer, symboler, slagord og navn på prosjekter og produkt- og webdesign er varemerker tilhørende Spoortz AS, partnere eller Brukere. Beskyttet følger etter reglene i Åndsverkloven, Markedsføringsloven, Designloven eller øvrig norsk rett, og kan ikke benyttes av andre uten etter godkjenning fra Spoortz AS eller annen eier. Spoortz AS gir imidlertid herved et betinget forhåndssamtykke til bruk av logoer eid av Spoortz AS, til bruk for rent journalistiske formål. Spoortz AS forbeholder seg retten til å når som helst trekke tilbake dette samtykket og kreve at bruken opphører. Forhåndssamtykket gjelder ikke logoer som ikke er eid av Spoortz AS, slik som – men ikke begrenset til – prosjekter eid av prosjekthavere.

Spoortz AS har bruksrett til alt publisert materiale på nettstedet. Etter publisering har Spoortz AS rett til fritt å benytte deler av- eller hele prosjektet til markedstiltak, etc.

  1. Tjenesten

Spoortz AS tilbyr en plattform for folkefinansiering (crowdfunding) for prosjekteiere (idrettsklubber), slik at disse kan møte økonomiske støttespillere, givere eller investorer, til sine prosjekter. En prosjekteier presenterer sitt prosjekt / historie gjennom Tjenesten, og givere kan innfri kravet om kapital gitt av prosjekthaver.

Kapital kan reises gjennom donasjon. En giver yter et pengebeløp til prosjekthaver uten krav om motytelse.

Kapital blir utbetalt til prosjekthaver til det aktuelle prosjekt. 

Spoortz AS forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å inkludere; avvise; pause; eller fjerne prosjekter fra Tjenesten. En slik avgjørelse er ikke under noen omstendighet å anse som en godkjennelse eller anbefaling av det aktuelle prosjekt. Spoortz AS forbeholder seg også retten til å gjøre endringer i et prosjekts informasjon, eller å blokkere Brukere og brukergenerert innhold fra Tjenesten.

  1. Oppgjør for bruk av tjenesten

En avgift vil bli trukket fra utbetalingen av den innsamlede kapital. Det legges også et administrasjonsgebyr på alle bidrag. Satsen er NOK 2 + 2,5% for hvert beløp som doneres. Avgiften går til administrasjon av Tjenesten.

Utbetaling til prosjekteiere skjer hver 14. dager.

Bruker av Tjenesten er selv ansvarlig for merverdiavgift eller andre offentlige skatter og avgifter knyttet til egen virksomhet.

Tilsagn om kapital eller utbetalinger er et avtalerettslig anliggende mellom prosjekthaver og givere.

  1. Brukerforpliktelser

Bruker er selv ansvarlig for egen bruk og aktivitet knyttet til Tjenesten. Tilsvarende gjelder for eventuell uautorisert bruk eller aktivitet gjennom egen brukeridentitet. Passord og kontoinformasjon er konfidensielt, og bruker er selv ansvarlig for å holde slik informasjon utilgjengelig for andre.

Bruker er ansvarlig for at all informasjon publisert gjennom Tjenesten, eller på annen gitt i forbindelse med Tjenesten, er korrekt og fullstendig og ikke krenker noen tredjeparts immaterialrettigheter. Brudd på tredjeparts immaterialrettigheter er Bruker selv ansvarlig for, og eventuelle krav rettet mot Spoortz AS som følger av slike brudd vil bli møtt med regresskrav mot Bruker.

Ved å ta i bruk Tjenesten garanterer Bruker at dens bruk av Tjenesten er lovlig, i samsvar med privatrettslige forpliktelser overfor en utenforstående tredjepart, i god forretningsskikk, i henhold til de her gitte tjenestevilkår, og at Bruker skal være ansvarlig for eventuelle brudd på denne garanti.

Immaterialrettigheter til innhold Bruker genererer gjennom Tjenesten, eies av Bruker og/eller en tredjepart som kan ha slike rettigheter gjennom privatrettslig kontrakt. Bruker tildeler imidlertid Spoortz AS alle nødvendige rettigheter som er nødvendige for en leveranse av tjenesten. Bruker plikter til å avstå fra misbruk av Tjenesten, uanstendig eller støtende bruk, og fra enhver bruk som kan ansees som «spam». Bruker skal ikke selv, eller bidra til at andre, dekompilerer, tar fra hverandre eller misbruker programvare knyttet til Tjenesten.

Bruker plikter til å rapportere til Spoortz AS, uten ugrunnet opphold, når den blir kjent med brudd på de her gitte vilkår eller lovligheter etter norsk lov.

Eventuelle brudd på bestemmelsene i dette punkt er ansett som vesentlig mislighold av vilkårene for bruk.

  1. Ansvarsfraskrivelse/forpliktelse

Tjenesten leveres «as is», uten noen form for garanti til Tjenestens egnethet for et bestemt formål. All bruk av Tjenesten skjer på Brukers egen risiko.

Under ingen omstendighet er Spoortz AS ansvarlig for at prosjekter ikke blir presentert på en korrekt eller nøyaktig måte, prosjekters faglige eller tekniske innhold, at tilstrekkelig finansiering er nådd, at utbetalinger fra givere utført eller refundert, krav fra tredjepart, eller andre omstendigheter knyttet til prosjekter. Tjenesten og Spoortz AS er et mellomledd mellom prosjekeiere og givere, og er en leverandør av en teknologisk plattform for å muliggjøre møtet mellom prosjekthavere og givere.

Tjenesten overvåkes ikke på et prosjektnivå og Spoortz AS er under ingen omstendighet ansvarlig for tap, skader eller forpliktelser knyttet til enkeltprosjekter. Transaksjoner mellom prosjekthavere og givere er et privatrettslig anliggende mellom disse to parter.

Bruker av Tjenesten er selv ansvarlig for å oppfylle de forpliktelser den har påtatt seg gjennom sin bruk av Tjenesten. Under ingen omstendighet er Spoortz AS ansvarlig for en Brukers manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor andre Brukere eller andre juridiske personer.

Ved å ta i bruk Tjenesten plikter Bruker å beskytte Spoortz AS og dennes partnere fra alle krav mot disse som er en direkte eller indirekte følge av Brukers mislighold av de her gitte vilkår eller brudd på norsk lov.

Spoortz AS er ikke ansvarlig for innhold hentet fra eller knyttet til et tredjeparts nettsted, som er knyttet opp til Tjenesten eller Spoortz AS.

Spoortz AS er ikke ansvarlig for indirekte skader eller tap, inkludert – men ikke begrenset til – tap av fortjeneste; tap av data; tredjepartstap; og andre indirekte tap eller skader. Selskapets samlede ansvar skal aldri overstige 1000 – tusen- NOK.

  1. Mislighold/terminering

Mistanke om mislighold av de her angitte vilkår eller brudd på norsk lov vil medføre stengning eller frysing av Brukers brukerprofil. Spoortz AS har den upåklagelige rett til å avslutte brukerprofiler og prosjekter etter selskapets eget skjønn. Spoortz AS vil i en slik situasjon forsøke å få innbetalinger og utbetalinger refundert, men er under ingen omstendighet å holde ansvarlig dersom dette ikke blir utført.

Spoortz AS forbeholder seg retten til å når som helst avslutte Tjenesten, uten forvarsel eller annen melding. Opphør av Tjenesten kan skje helt eller delvis. Spoortz AS er under ingen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skader som Bruker eller annen juridisk person lider som følge av slikt opphør av Tjenesten.

  1. Generelt

Dersom en vilkårsbestemmelse blir funnet ugyldig, skal den aktuelle bestemmelse begrenses eller elimineres, slik at vilkårene for øvrig kan tre i kraft.

Som bakgrunnsrett benyttes norsk rett.

Oslo tingrett er verneting for tvister.

Sist oppdatert: 7.4.2020